Adatkezelési tájékoztató

1. Az Adatkezelő adatai

Cégnév: Melon HR Technology Kft.
Adószám: 28835585-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-376084
Székhelye: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45.
Képviseli: Prémecz Gergő, ügyvezető
E-mail címe: [email protected]

Adatvédelmi tisztviselő neve: Prémecz Gergő
E-mail címe: [email protected]
Telefonszáma: +36 1 426 4642
(a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő)

2. Bevezetés

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [a továbbiakban: GDPR vagy Rendelet]) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A GDPR előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa az általa üzemeltetett MelonApp mobilalkalmazáson (a továbbiakban: Alkalmazás), valamint az általa üzemeltetett www.melonapp.hu és gyorstoborzas.melonapp.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe-vevőit, valamint a Honlap látogatóit (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) az általa az Alkalmazással, valamint a Honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek (Felhasználók) jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja. A Honlap böngészése és a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat.

A Felhasználó a Honlap látogatásakor – esetlegesen – megadott hozzájárulásával, illetve az Alkalmazás vagy a Szolgáltatás igénybevételével, használatának kezdeményezésével elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy adatot szolgáltasson a Szolgáltató számára, és tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás illetve az egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. Az Alkalmazás és a Honlap egyes elemei, funkciói, a Szolgáltatás igénybevétele csak regisztráció, illetve belépés után válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem fér hozzá a Honlap, illetve az Alkalmazás bizonyos részeihez, az egyes Szolgáltatásokhoz, a Szolgáltatások egyes elemeihez.
A jelen Adatvédelmi tájékoztató az Alkalmazás valamint a Honlap felületén mindenkor elérhető és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseivel együttesen alkalmazandó, továbbá az ÁSZF-ben foglaltak irányadóak a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakra is. A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban külön meg nem határozott nagy kezdőbetűs kifejezéseknek az ÁSZF-ben meghatározott jelentésük van.

3. Fogalom-meghatározások

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban irányadó fogalom-meghatározásokat a GDPR 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
4. Alkalmazott jogszabályok:

A Szolgáltató adatkezelése során az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembevételével jár el:

 • GDPR
 • Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról („Adatvédelmi Irányelv”)
 • Infotv.
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv. tv.”)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt. ”)
 • 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól („Smtv.”)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról („Pp.”)
5. Az Adatkezelés jogalapja és időtartama

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó, mint érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása) és b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges) alapján. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, a regisztrációjuk önkéntes és önkéntesen veszik igénybe a Szolgáltatásokat. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának hiányában csak akkor kezel személyes adatot, ha erre törvény kifejezetten felhatalmazza.

A Honlap illetve az Alkalmazás használata kapcsán az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában rögzített, szerződés teljesítése.

Adatkezelő által biztosított hírlevélre történő feliratkozás esetén az ehhez szükséges adatokat (e-mail cím, név) Adatkezelő kizárólag Felhasználó önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés, mint jogalap alapján kezeli.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható a Felhasználó által, de ez a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A személyes adatok törlésére a jogalap megszűnését követően haladéktalanul sor kerül.
A jelen Adatvédelmi tájékoztató valamint az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy az Alkalmazás valamint a Honlap használatakor a Szolgáltató személyes adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban, valamint az ÁSZF-ben foglaltak szerint kezelje. A Felhasználó profilja aktiválásával ezen hozzájárulását külön is kifejezetten megerősíti.

A Felhasználó az Alkalmazás letöltését követően, valamint az Alkalmazás aktiválásának az e-mail címe megadásával vagy Facebook fiókján keresztül történő kezdeményezésével kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF rendelkezéseit, valamint kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatvédelmi tájékoztató szerinti kezeléséhez. A hozzájárulás megadásával a Felhasználó az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el és kifejezetten elfogadja azok tartalmát.

Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Egyes esetekben Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogalapon kezel személyes adatokat, mivel az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; Ezen okból történik az adatkezelés az adózási-, és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok esetében. Amennyiben az adatkezelés egyéb jogalapja megszűnt,, azonban jogszabályi rendelkezések előírják Adatkezelő számára a személyes adat kezelését, úgy az érintett személyes adat törlésére nem kerül sor.
Az adatkezelés időtartama tekintetében egyebekben az Infotv. 6. § (5) bekezdése az irányadó, azzal, hogy a Felhasználó Profiljának törlését követően a Szolgáltató nem kezeli tovább a Felhasználó személyes adatait. Az Alkalmazás törlésével a profil adatok nem törlődnek, ugyanakkor a „Profil” menüpontban szereplő „Törlöm magam” gomb megnyomásával, és törlési szándékának megerősítésével minden adata visszavonhatatlanul törlésre kerül.
Az álláshirdetésekre való jelentkezés során megadott adatok kezelését a Szolgáltatón kívül az adott Álláshirdető Felhasználó is végezheti. Az Álláshirdető Felhasználó adatkezelésének menetéről, és az általuk alkalmazott eszközökről, valamint az általuk végzett adatkezelés körülményeiről az Álláshirdető Felhasználó tudnak tájékoztatást adni. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igények (az adatkezelésről való tájékoztatáskérés, a személyes adatok helyesbítése, zárolása, törlése iránti kérelem, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen) a Szolgáltatónál a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő elérhetőségeken, illetve közvetlenül az Álláshirdető Felhasználóknál az álláshirdetésben megadott elérhetőségen terjeszthetők elő. A fenti közös adatkezelésre tekintettel kérjük a Felhasználót, hogy kérelmét mind a Szolgáltató, mind az Álláshirdető Felhasználó részére szíveskedjen megküldeni.

6. Az adatkezelés alapelvei
 • Az Adatkezelő kizárólag az Európai Unió, illetve Magyarország jogszabályai által meghatározott előírások betartásával kezel személyes adatot (jogszerűség elve).
 • Az Adatkezelő kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az általa folytatott adatkezelések mind az érintettek, mind pedig az Adatkezelő számára érthetőek, átláthatóak (átláthatóság elve) és tisztességesek legyenek.
 • Az Adatkezelő kizárólag az alábbiakban meghatározott célokból kezeli az érintett személyes adatait (célhoz kötöttség elve).
 • Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas (adattakarékosság elve).
 • Az Adatkezelő csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat (korlátozott tárolhatóság elve).
 • Az adatkezelés során az Adatkezelő az adatbeviteli hiba észlelését követően általa elvégzett, illetve az érintett által kezdeményezett helyesbítéssel biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges ideig lehessen azonosítani (pontosság elve).
 • Az Adatkezelő az adatkezelés során gondoskodik az általa kezelt személyes adatok titokban tartásáról, illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozásáról (bizalmasság elve).
 • Az Adatkezelő a felhasználónak, megrendelőnek, előfizetőnek nem minősülő weboldal látogatókról nem kezel személyes adatot a látogató IP címe és egyéb, a látogató böngészője által automatikusan rögzített adatok kivételével.
 • Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett (Felhasználó) személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ha az érintett (Felhasználó) hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
7. Adattovábbítás

A Szolgáltató személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére- ideértve a jelen Tájékoztató 5.1 pontjában részletezett adattovábbítást is – ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. A Szolgáltató jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé. A Szolgáltató az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

8. Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

A Szolgáltató IT szolgáltatója:
Szolgáltató a Honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhely szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződése tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: Webery Digital Agency Kft.
Adószám: 26311427-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-323454101
Székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45.
Email: [email protected]
Telefonszám: +36 70 419 1038
Weboldal: www.webery.com

Az adatok kezelésére egyebekben kizárólag a Szolgáltató erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.
Az Álláskereső Felhasználók az adataik megismerésére vonatkozó, az alábbiakban részletezett „Kész” gomb megnyomásával adott kifejezett hozzájárulásukon túl, illetve az Álláshirdető Felhasználóknak az álláshirdetés közzétételével adott kifejezett hozzájárulásán túl – amely ráutaló magatartás által a Felhasználók fentiekben részletezett adataik kölcsönös megismerésére nyílik lehetőség – a Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait a Felhasználóktól különböző harmadik személyek részére nem továbbítja.

Az Álláshirdető Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatok köre:

Az Álláshirdető Felhasználó az álláshirdetés feladása érdekében az alábbi adatokat köteles szolgáltatni:

 • az Álláshirdető Felhasználó (munkáltató) neve;
 • az általa hirdetni szándékozott álláslehetőség főbb jellemzőit, így a munkavégzés helyét, a munka típusát (teljes munkaidő, alkalmi munka, diákmunka, részmunkaidő, gyakornok), a hirdetés címét (munka rövid megnevezését) valamint a munkakör rövid illetve hosszú leírását, a hatékonyabb kereshetőség érdekében keresőszavakat;
 • az álláslehetőséget feltöltő személy nemét és teljes nevét, valamint opcionálisan további adatokat adhat meg az állással kapcsolatban (fizetés, a munkához szükséges minimális végzettség, nyelvismeret, követelmények);
 • az Álláshirdető Felhasználónak van lehetősége extra kérdéseket feltenni;
 • az Álláskereső Felhasználónak a hirdetés feladása érdekében meg kell adnia a számlázási adatokat (számlázási név, számlázási cím, adószám (amennyiben van), cégjegyzékszám (amennyiben van)) egy valós e-mail címet és egy jelszavat.

Az Álláshirdető Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kötelezően megadandó adatokat nem tölti ki, úgy a hirdetés közzétételére nincs lehetősége. Amennyiben az Álláshirdető Felhasználó a hirdetés közzététele előtt, a hirdetés valamely adatát módosítani kívánja, úgy azt az adott lépéshez visszalépve teheti meg.

Az Álláshirdető Felhasználó profiljának adatait bármikor törölheti és módosíthatja a „Profilom” menüpontba történő belépést követően. Az Alkalmazás törlésével a profil adatok nem törlődnek. Ugyanakkor a „Profil” menüpontban szereplő „Törlöm magam” gomb megnyomásával, és törlési szándékának megerősítésével minden adata visszavonhatatlanul törlésre kerül.

Adatkezelő a GDPR 9. cikkében meghatározott ún. különleges kategóriájú adatot (faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok) kezelését nem végzi.

Az Álláshirdető Felhasználó által megadott fenti adatok közül az (i) pontban (amennyiben a munkáltató természetes személy), a (III) pontban meghatározott feltöltő személy neve és neme, illetve bizonyos esetekben a (vi) pontban meghatározott adatok személyes adatoknak minősülnek.

Egyéb adatkezelésre vonatkozó információk

A Honlap látogatása és használata során továbbá a Szolgáltató kezeli az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a Felhasználó által használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a domain névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatban automatikusan képződő személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).
Az Alkalmazás használata során a Szolgáltató továbbá a Felhasználók alábbi adatait is kezeli:
A Felhasználók user ID-je, mobilkészülékek token-je, a mobilkészülékek operációs rendszerének típusa, verziója, a telepített alkalmazás verziója, a használt IP-cím, hozzáférés időpontja, lokációs adatok, keresési adatok, kér-e értesítést vagy sem, kedvencként megjelölt álláshirdetések, jelentkezett álláshirdetések, hiba jelentéshez kapcsolódó adatok, utolsó bejelentkezés időpontja, aktiválás időpontja, belépések száma.

Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jog nyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők: amennyiben a regisztráció során a Felhasználó által megadott e-mail cím, vagy a Facebook fiókja használatához szükséges adatok érvénytelenek vagy hibásak, úgy arra vonatkozóan hibaüzenet jelenik meg az Alkalmazás/Honlap előképén.

9. Az adatkezelés célja

Felhasználói (Álláskereső Felhasználó) regisztráció, a Felhasználó azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel/-tartás, az Alkalmazás/Szolgáltatás alapvető és egyes funkcióinak elérhetővé tétele, az egyes Szolgáltatások testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele, a Szolgáltatás Felhasználók általi eredményes és biztonságos használata, a Felhasználók regisztrációjának aktiválása, a Felhasználók nyilvántartása, álláshirdetések célzott megjelenítése.

A Szolgáltató olyan Szolgáltatást nyújt a Felhasználók számára, amely az Álláskereső Felhasználóknak támogatást nyújt abban, hogy személyre szabottan értesülhessenek az álláspiac legfrissebb ajánlatairól, valamint lehetőséget biztosít az Álláshirdető Felhasználók számára abban, hogy célzott álláshirdetéseket tudjanak közzétenni az Alkalmazáson keresztül, továbbá elősegíti az Álláskereső Felhasználók és Álláshirdető Felhasználók közötti kommunikációt (kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást).

Az adatkezelés szolgál továbbá statisztikai – az Alkalmazás és a Honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése – valamint információbiztonsági – az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele – célokat is.
A Honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat információbiztonsági célra két évig, statisztikai célra egy évig kezeli a Szolgáltató.

A Szolgáltató – statisztikai információ gyűjtése érdekében – a Honlapon a Felhasználó technikai eszközére települő információcsomagokat, ún. cookie-kat használ (amelyekből kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki a Honlap fejlesztése illetve a Szolgáltatás javítása érdekében), amennyiben ezt az érintett Felhasználó a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a Felhasználó megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat bármikor eltávolíthatja.

A Honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie az adott munkafolyamat – a böngészés – végén törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett Felhasználó technikai eszközén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

10. Az adatkezelés célja

A Szolgáltató ajánlatai, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. A Szolgáltató Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Szolgáltató nem kezeli. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
A Szolgáltató nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Szolgáltató nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

11. Az adatbiztonság

A Szolgáltató a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli.
A Szolgáltató az adatok biztonságos kezelése érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

12. A Felhasználó jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban, jogérvényesítés

Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(GDPR 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
(GDPR 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
(GDPR 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
(GDPR 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.
(GDPR 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
(GDPR 19. cikk)

Az adathordozhatóság hoz való jog
A GDPR-ban írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
(GDPR 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.
(GDPR 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(GDPR 22. cikk)

Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban
(GDPR 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(GDPR 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.
(GDPR 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(GDPR 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(GDPR 79. cikk)

A Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
A Szolgáltató a Felhasználó jelen pontban érkezett kérésére a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb határidőn belül, az Infotv. 15. §-ban foglaltak maradéktalan figyelembevételével, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg, és a tájékoztatás megadását kizárólag az Infotv. által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintett Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben az érintett Felhasználó személyes adata a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, úgy a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, amennyiben

 • azoknak kezelése jogellenes;
 • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;
 • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;
 • a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintett Felhasználó a törlést a Szolgáltatóhoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.
A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve); illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Szolgáltató a tiltakozás kézhezvételétől számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és az abban foglaltaknak eleget tesz, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható, továbbá döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem esetleges elutasításáról a Szolgáltató írásban, legfeljebb 15 napon belül, a tiltakozás előterjesztésével megegyező módon (papíralapon vagy elektronikusan), indokolt döntésével értesíti a tiltakozás előterjesztőjét.

A tiltakozás elutasítása esetén; amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel; vagy amennyiben a Szolgáltató a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.
Valamennyi érintett Felhasználó, aki úgy véli, hogy a Szolgáltató adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Igényérvényesítési elérhetőség: A Szolgáltató ügyfélszolgálatán.

A Szolgáltató neve: Melon HR Technology Kft.
A Szolgáltató címe: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45.
A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elektronikus levelezési címe: [email protected]
Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-376084
Adószáma: 28835585-2-41

13. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A Szolgáltató jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellen nyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 5 év.

14. Záró rendelkezések

A Szolgáltató jogosult a jelen Adatkezelési tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések – a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Adatkezelési tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – az Alkalmazás közzétételt követő első használata alkalmával, illetve a Honlapra történő első látogatás alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában.

A jelen Adatkezelési tájékoztató 2021-11-10 napjától hatályos.

A lehető legjobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat és más technológiákat használunk. Hozzájárulhat, vagy a beállításoknál kikapcsolhatja ezek működését. View more
Cookies settings
Elfogadás
Adatvédelmi és cookie beállítások
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Hogyan törölheti a cookie-kat, és hogyan tilthatja le azokat: Amennyiben nem szeretné, hogy cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet. A legnépszerűbb böngészőkben a letiltás mikéntjéről az alábbi linkeken szerezhet tudomást:
Save settings
Cookies settings

Adattörlés kérése

Amennyiben szeretné, hogy adatait töröljük, az alábbi űrlapon keresztül jelezze felénk: